BÀI 2 SỐ THỰC.GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA 1 SỐ THỰC

HS Viết bài vào vở nhé1.Số Thực Và Thực hành các số thực

Tập hợp SHT và số tỉ gọi chung là số thực                                       (SHT=Số Hữu Tỉ, KH=Kí hiệu)

KH:R

2.Thứ tự trong thực hành các số thực

Cho x,y Thuộc R ta có 

X<y , X>y , X=y

3. Trục số thực 

-Mọi số thực đều biểu diễn bởi một điểm trên trục số

-Ngược lại,mọi điểm trên trục số biểu diễn một số thực.Do đó ta gọi trục số là trục số thực

4.Số đối của 1 số thực 

-2 Số thực có điểm biểu diển trên trục số cách đều điểm O và nằm về 2 phía ngược nhau là 2 số đối nhau,số này gọi là số đối của số kia

5.Giá trị tuyệt đối của 1 số thực

Giá trị tuyệt đối của số thực x là khoảng cách từ điểm x đến điểm O trên trục số

KH: /x/= {x nếu a>O

                {-x nếu x<O

                {O nếu x=O

THANKS


Đăng nhận xét

0 Nhận xét